وبگاه شخصی محمدمهدي شريفاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: محمدمهدي
نام خانوادگي: شريفاني
دانشكده: تولید گیاهی
گروه آموزشي: باغبانی
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: sharifani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيکشاورزی عمومی مازندران-صنعتی اصفهان ایران 1365-1356 
كارشناسي ارشدباغبانی تربیت مدرس ایران 1365 تا 1369 
دكتريحرکت ژن با گرده آدلاید  استرالیا 1375-1371  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: تعیین حرکت گرده گلابی در یک باغ تجاری با استفاده از نشانگر های ملکولی
English: Gene flow by pollen in a commercial pear orchard using molecular marker

  تخصص اصلی


دانشیار بخش باغبانی از سال 1386
1-شناسایی ژن های جدید و گزارشگر و مهندسی ژنتیک افزایش و خاموشی بیان ژن
2-درک مکانیسم پیری در میوه ها و گل ها و سبزی
3-گرده افشانی با باد
4-درک نابسامانی های فیزیوۀوزیک میوه هاآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی، عربی - فرانسه (در حال یادگیری)


  بازديد : 24741
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان